Kancelaria notarialna Kraków 12 261 15 78

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

 

Protokoły

Nasza Kancelaria Notarialna sporządza w formie aktu notarialnego na zasadach określonych w przepisach prawa:
 

  • Protokoły walnych zgromadzeń spółdzielni, stowarzyszeń, spółek, organizacji społecznych i innych osób prawnych.. Sporządzenie takich protokołów może być przewidziane przepisami prawa, przepisami umów, statutów, regulaminów lub innych aktów wewnętrznych tych podmiotów, których treść uchwalili wspólnicy, członkowie lub założyciele.
    W naszej działalności notarialnej najczęściej sporządzamy protokoły walnych zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych, członków spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.
  • Inne protokoły, których treść stwierdza przebieg pewnych czynności wywołujących skutki prawne, W naszej Kancelarii najczęściej sporządzamy protokoły dotyczące: przyjęcia, bądź odrzuceniu spadku, niestawiennictwa jednej ze stron umowy sprzedaży oraz protokołu doręczenia oświadczenia.


Na żądanie jednej ze stron czynności notarialnej notariusz dokonuje doręczenia stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia mogącego rodzić skutki prawne. Doręczenie następuje według przepisów kodeksu cywilnego dotyczących doręczenia pism procesowych.
Notariusz ma obowiązek sporządzenia protokołu dokonanego doręczenia, jak i w przypadku niewykonania doręczenia.
Notariusz może dokonać doręczenia osobiście lub za pośrednictwem pracowników swojej kancelarii. Może także wysłać oświadczenie listem poleconym.