Kancelaria notarialna Kraków 12 261 15 78

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

 

Poświadczenia

Zgodnie z przepisami Prawa o notariacie (art. 96 ustawy) notariusz może poświadczać:
 

  • Własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności. Poświadczenia własnoręczności podpisu notariusz sporządza na wielu rodzajach dokumentów, takich jak: pełnomocnictwa, umowy sprzedaży udziałów w spółkach kapitałowych, umowy zbycia wierzytelności oraz różnego rodzaju pełnomocnictwa o charakterze majątkowym i niemajątkowym.
  • Zgodność z okazanym oryginałem odpisu, wyciągu lub kopii dokumentu. Poświadczenie nadaje odpisowi, wyciągowi lub kopii moc oryginału.
  • Datę okazania dokumentu.
  • Pozostawanie osoby fizycznej przy życiu lub pozostawanie osoby w danym miejscu w określonym czasie.


Nową instytucją w ramach wykonywanych czynności notarialnych poświadczenie dziedziczenia. W polskim prawie notarialnym pojawiła się dopiero w 2009 roku.

Akt poświadczenia dziedziczenia daje możliwość nabycia spadku osoby zmarłej przez spadkobierców w drodze przeprowadzenia sprawy spadkowej w Kancelarii Notarialnej.  Pozwala to na stwierdzanie nabycia spadku podczas jednego spotkania w Kancelarii. W przeciwieństwie do postępowania sądowego ułatwieniem dla spadkobierców jest  możliwość zawarcia poświadczenia dziedziczenia w dowolnie wybranej Kancelarii, bez względu na miejsce zamieszkania zmarłego.
Każdy akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza jest rejestrowany ogólnopolskim rejestrze tych aktów prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Akt poświadczenia dziedziczenia posiada moc prawną sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Należy pamiętać, że wszelkie sporne kwestie wymagają jednak przeprowadzenia sprawy spadkowej w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego.

Przy sporządzeniu aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia muszą być obecne wszystkie osoby mogące by ustawowymi lub testamentowymi spadkobiercami zmarłego. Dokumentami niezbędnymi do zawarcia czynności poświadczenia dziedziczenia są:
  • akt zgonu spadkodawcy,
  • akty stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy,
  • inne dokumenty, takie jak testament, mające wpływ na ustalenie praw do spadku.


Poświadczenia dziedziczenia Kraków Rynek Dębnicki 6/4