Kancelaria notarialna Kraków 12 261 15 78

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

 

Akty notarialne

Akt notarialny to dokument, którego sporządzanie powierzono kancelariom notarialnym.  Po zagranicami Rzeczpospolitej Polskiej sporządzanie aktów notarialnych możliwe jest tylko za zgodą Ministra Sprawiedliwości i wykonywane jest przez polskiego konsula. Inne czynności notarialne takie jak protest z powodu niezapłacenia czeku, poświadczenie podpisów na dokumentach mogą wykonywać inne podmioty określone w przepisach prawa.

Akt notarialny jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie danej czynności prawnej, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy lub taka jest wola stron tej czynności. Niektóre przepisy prawa zastrzegają dla czynności prawnych zachowanie formy aktu notarialnego. W takim przypadku niezachowanie tej formy skutkuje nieważnością danej czynności prawnej. Elementy konieczne aktu notarialnego określa art. 92 ustawy Prawo o notariacie.
     
Notariusz ma obowiązek przechowywania oryginałów aktów notarialnych przez okres pięciu lat. Po upływie tego okresu akty notarialne należy przekazać do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

W naszej kancelarii notarialnej sporządzamy następujące akty notarialne:
·         umowy sprzedaży,
·         darowizny,
·         umowy zamiany,
·         dożywocia,
·         umowy majątkowe,
·         umowy spółek prawa handlowego,
·         akty ustanowienia hipoteki,
·         ustanowienia służebności,
·         oraz inne przewidziane prawem akty notarialne.
 
Forma aktu notarialnego musi być zachowana także w przypadku jakichkolwiek zmian w treści wyżej wymienionych umów.


Umowy spółki Kraków   Testamenty Kraków   Darowizny Kraków   Umowy sprzedaży Kraków